Իրավաբանական անձանց սպասարկում


Կազմակերպությունների գործունեության ընթացքում առաջացող իրավաբանական հարցերի կարգավորում և լուծում՝ դատական և արտադատական կարգով, այդ թվում՝ պայմանագրերի կազմում, լուծում, փոփոխում և այլն։