Ապահովագրական վեճեր


Ապահովագրական հատուցումներ տրամադրելու հետ կապված վեճեր, ապահովագրական վեճերով ներկայացուցչություն ապահովագրական ընկերություններում, Բյուրոում և դատարաններում: Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում: